Algemene Voorwaarden Whisky.nl

Whisky.nl is gevestigd te Hoofddorp aan de Wijkermeerstraat 40.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Whisky.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De leveringsvoorwaarden zijn voor u toegankelijk en opgenomen in de website van de Whisky.nl. Met een bestelling wordt u geacht deze te erkennen en te aanvaarden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Whisky.nl.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de legale leeftijd voor het aankopen en nuttigen van alcoholhoudende producten van de door whisky.nl beleverde landen, te weten Nederland, België en Duitsland. Alle aanbiedingen van Whisky.nl.nl zijn vrijblijvend. Whisky.nl.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Whisky.nl en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Whisky.nl. Deze kosten komen voor uw rekening.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlandse BTW en Nederlandse accijnzen, exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Whisky.nl verstuurt, mits de bestelde artikelen voorradig zijn, de bestelling zodra uw betaling is ontvangen.

Alle facturen zullen door u worden voldaan, volgens de door u gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt u een orderbevestiging op het door u opgegeven e-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Whisky.nl gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Indien vóór 17.00 uur bestelt en betaalt en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn, worden de bestelde goederen dezelfde dag aan u verstuurd. In drukke tijden kan voornoemde tijd afwijken. Deze afwijkende tijd wordt vóórdat u bestelt, aangegeven op onze website. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden verstuurd, zal de klantenservice van Whisky.nl contact met u opnemen over uw bestelling.

Wanneer de overeengekomen verstuurtermijn door Whisky.nl wordt overschreden, zal Whisky.nl u hiervan via e-mail of telefoon in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met de Whisky.nl te ontbinden, door dit aan Whisky.nl te melden via e-mail. In dat geval zal de door u gedane betaling binnen 24 uur nadat Whisky.nl het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort via dezelfde weg als betaling heeft plaatsgevonden. Een langere bezorgingstijd door een van onze verzenpartners is geen reden tot annulering van uw bestelling.

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Whisky.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Whisky.nl kunnen worden uitgesloten.

Whisky.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

U dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres of via ons contactformulier of via een email naar info@whisky.nl. Whisky.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht voor u proberen op te lossen. Whisky.nl zal u hierover via e-mail of telefoon berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om u up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Whisky.nl. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Whisky.nl deelt uw persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Whisky.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Whisky.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Whisky.nl, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actiecodes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Whisky.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Whisky.nl, Wijkermeerstraat 40, 2131 HA HOOFDDORP of info@whisky.nl.nl Whisky.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71132686/ Btw nummer NL858592113B01